Opći uvjeti poslovanja

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina Real Estate Croatia d.o.o., Vinec 15, Zagreb, OIB:84283039325
Općim uvjetima poslovanja Real Estate Croatia d.o.o. uređuje se poslovni odnos između Real Estate Croatia d.o.o. i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa Real Estate Croatia d.o.o. sklapa ugovor o posredovanju.

POSREDOVANJE ZA NAJAM/ZAKUP

Kada najmodavac/zakupodavac da nalog Real Estate Croatia d.o.o. da posreduje kod najma/zakupa njegove nekretnine, odnosno kada najmoprimac/zakupnik da nalog Real Estate Croatia d.o.o. da ga dovede u vezu s osobom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu ili kada najmoprimac/zakupnik da nalog Real Estate Croatia d.o.o. da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup, a Real Estate Croatia d.o.o. će sa njime sklopiti ugovor/nalog o posredovanju.

Obveze Real Estate Croatia d.o.o. je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine, da ishodi izradu ugovora o najmu/zakupu, te da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA ZA NAJAM/ZAKUP

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK.  Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca/zakupodavca:
- za najam/zakup kraći od godine dana: 20% od ukupnog iznosa
- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine.
- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine .

Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca/zakupnika:
- za najam/zakup kraći od godine dana: 20% ukupnog iznosa
- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine.
- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine.
U slučaju kada najmoprimac unajmljuje ili uzima u zakup nekretninu na period manji od 6 mjeseci posrednik mu može naplatiti cijeli iznos mjesečne najamnine kao proviziju.
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA

Kada Prodavatelj da nalog da Real Estate Croatia d.o.o. da posreduje u prodaji njegove nekretnine, Real Estate Croatia d.o.o. će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Real Estate Croatia d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnine.
Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija Real Estate Croatia d.o.o. i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji Real Estate Croatia d.o.o. posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Real Estate Croatia d.o.o. će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 3 % +PDV od ugovorene kupoprodajne cijene.
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
Real Estate Croatia d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

POSREDOVANJE ZA KUPCA

Kada kupac da nalog da ga Real Estate Croatia d.o.o. dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili kada kupac da nalog Real Estate Croatia d.o.o. da posreduje prilikom kupnje nekretnine, Real Estate Croatia d.o.o. s kupcem potpisuje ugovor/nalog o posredovanju. Ugovorom/nalogom o posredovanju u prometu nekretninama Real Estate Croatia d.o.o. se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):
1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje
2. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
3. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,
4. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,
5. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine,
6. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnine.
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina Real Estate Croatia d.o.o. naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 3 % +PDV od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
Real Estate Croatia d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.
POSREDNIČKA NAKNADA
Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

POSREDNIČKA SATNICA
Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 300,00 kn.

UGOVORNA KAZNA
Ugovorne strane utvrđuju pravo Posrednika na ugovornu kaznu u visini od 5% (petposto) od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio Posrednikovim
djelovanjem i s kojim je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao kupoprodaje, a Posredniku nije platio ugovorenu naknadu.

U slučaju da se posao ne realizira, a pravni dokument je poslan strankama od strane stručne i ovlaštene osobe, Agencija naplaćuje izradu ugovora prema sljedećim kriterijima:

1.) Jednojezični ugovor o najmu stana 1.700,00 kuna
2.) Dvojezični ugovor o najmu stana 2.600,00 kuna
3.) Ugovor o kupoprodaji 3.700,00 kuna
4.) Predugovor o kupoprodaji nekretnine 3.200,00 kuna

Real Estate Croatia d.o.o.